Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oznámení

Oznámení – podezření na korupční jednání

Zaměstnanci AV ČR mohou podezření z korupčního jednání oznamovat prostřednictvím e-mailu korupce@kav.cas.cz. Přístup k této schránce má pouze ředitel Kanceláře AV ČR a interní auditor AV ČR.
 
Oznámení – podezření na protiprávní jednání
V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU, se v Akademii věd ČR zavádí vnitřní oznamovací systém pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.
 
Oznamovatel má možnost podat oznámení v oblastech vymezených Směrnicí:
 
1. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba; pověřenými osobami jsou:
Sobotková Hana, Mgr.
 
     
Wolfová Krahulcová Zuzana, Mgr.
 

 

 
Oznámení je možné podat:
a)    písemně elektronicky přes webové rozhraní https://www.nntb.cz/c/aaa00a0a nebo v listinné podobě v obálce adresované pověřené osobě s označením „do rukou pověřené osoby“
b) ústně – přes hlasovou schránku umístěnou na webovém rozhranní www.nntb.cz/c/aaa00a0a
 
2. Prostřednictvím externího oznamovacího systému, tj. podáním oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR (způsob podání oznámení je uveřejněn na webových stránkách ministerstva).
3. Uveřejněním, tj. zpřístupněním informací uvedených v oznámení veřejnosti (např. prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách); uveřejnění je možné za podmínek stanovených směrnicí.
4. Přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, orgán správního trestání).