Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Odbor podpory vědy (OPV)

  1. Zajišťuje tajemnické, asistentské a administrativní práce pro příslušné pomocné orgány Akademické rady AV ČR a příslušné členy Akademické rady AV ČR.
  2. Zpracovává odborné analýzy, koncepční materiály, metodické pokyny a zprávy pro Akademickou radu AV ČRa její pomocné orgány, Vědeckou radu AV ČR a ostatní útvary Kanceláře v oblasti podpory VaVaI; tuto činnost koordinuje s ostatními útvary Kanceláře, zejména s Odborem mezinárodní spolupráce a Správním odborem.
  3. Sleduje vývoj legislativy a metodik v oblasti podpory VaVaI v ČR i v zahraničí a shromažďuje informace z této oblasti, monitoruje a vyhledává aktuální problémy pracovišť AV ČR; tuto činnost koordinuje a v rámci ní spolupracuje s Odborem mezinárodní spolupráce a Správním odborem.
  4. Zajišťuje součinnost s orgány státní správy na úseku činnosti a s jejich odbornými a poradními orgány.
  5. Zajišťuje svěřené agendy dotačního řízení postupem podle příslušných právních a interních předpisů a v těchto oblastech zajišťuje konzultační, metodickou a informační činnost pro pracoviště AV ČR; tuto činnost koordinuje s Ekonomickým odborem.
  6. Zajišťuje a koordinuje periodické hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR a jejich vědeckých útvarů a činnosti v oblasti výkaznictví a hodnocení vědeckého výkonu, včetně předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
  7. Zabezpečuje soustavný monitoring klíčových dotací a dotačních příležitostí financovaných z národních zdrojů, včetně evropských strukturálních a investičních fondů a dalších zdrojů v oblasti VaVaI. Vede evidenci účasti pracovišť AV ČR v operačních programech strukturálních fondů EU a v národních grantových soutěžích; při této činnosti spolupracuje s Odborem mezinárodní spolupráce.
  8. Zajišťuje agendu spolupráce AV ČR s univerzitními subjekty a vysokými školami. Rozvíjí a zajišťuje agendu spolupráce AV ČR s dalšími subjekty a institucemi působícími v oblasti vědy a výzkumu a aplikovaného výzkumu, včetně komerční sféry; tyto činnosti koordinuje s ostatními útvary Kanceláře. 
  9. Zajišťuje další agendy související s podporou VaVaI, nejsou-li svěřeny jinému útvaru Kanceláře.
  10. Zajišťuje administraci elektronického informačního systému Kanceláře a soustavně racionalizuje a rozvíjí strukturu informačních zdrojů Kanceláře dostupných prostřednictvím veřejných a interních webových stránek AV ČR.