Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Správní odbor (SPO)

  1. Zajišťuje tajemnické, asistentské a administrativní práce pro Akademickou radu AV ČR a její předsednictvo a příslušné pomocné orgány Akademické rady AV ČR.
  2. Zajišťuje právní poradenství a konzultace legislativního charakteru pro potřeby orgánů AV ČR a pro agendy vztahující se k činnosti Kanceláře. Odborně spolupracuje s pomocnými orgány AV ČR a ostatními útvary Kanceláře ve věcech souvisejících s legislativou a právem v oblasti vědy a výzkumu.
  3.  Zajišťuje a odpovídá za věcnou agendu Akademického sněmu AV ČR (ustavování, evidence a změny jeho složení, program a příprava jednotlivých zasedání, návrhy na zajištění jeho usnesení, správa elektronického úložiště materiálů pro jeho jednání, ukládání kompletní dokumentace o zasedáních, aktualizace příslušných informací na webových stránkách, administraci zejména mandátové, návrhové a volební komise).
  4.  Zajišťuje součinnost s orgány státní správy s kompetencemi v oblasti působnosti útvaru a jejich odbornými a poradními orgány.
  5.  Zabezpečuje opatření vyplývající z usnesení vlády ČR (informace pro orgány AV ČR, návrhy prováděcích opatření, příprava zpráv a návrhů pro vládu ČR v součinnosti s věcně příslušnými členy Akademické rady AV ČR a odbornými útvary Kanceláře).
  6.  Zabezpečuje přípravu souhrnných stanovisek v rámci meziresortních připomínkových řízení podle pokynů předsedy AV ČR a věcně příslušných členů Akademické rady AV ČR.
  7. Vypracovává podklady pro legislativní a normativní návrhy obecné povahy týkající se AV ČR jako celku a sleduje vývoj legislativy v oblasti vědy a výzkumu; tuto činnost koordinuje s dalšími útvary Kanceláře a Právním odborem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
  8. Zajišťuje zastupování AV ČR před orgány státní správy a soudy.
  9. Zajišťuje agendu poskytování informací podle zákona.